Abantu bahlala e’mkhukhweni basebenzisa a ma toilet o’mgodi, a bantwana baya wela phakathi. Ku ne zingulube, kunezinkomo, na ma’donkie futhi na mahashi. A bantwana ba dlalela e ndleleni kuna ma dumpimg site a manengi, a bantu ba lahlela I’zinja e zi file, nkukhu, a ma’pempasi na ma hair piece. Kuno mfula ba lahlela izinja phakathi ne zi’nkukhu, a ma’zenke ne zicathulo ze ndala, a ma’tafela we ndala ne zi’mpahla. Kuye kwa tholakala u mtwana phakathi kwe saka le waste khona e mfuleni, ngo 2013 ba thola o munye futhi u mtwana.
Izindlela a zikho khahle futhi I moto a zi’hambe uma I’mvula I netha, a ma sewerage pipe a ya dabhuka ene futhi aya si nukela ne zinja e zibolile kuyanuka njee. U’masipale a ka lungisi a ma sewerage pipes, I’migwaco, a ka thuthi I’dodhi. I’zindlu zi yawa ngoba za kudala, u gas a wu kahle a sa phephile ngo gas. Ngo 2012 kwashile I mikhukhu e mithatho no Eskom a ka service a ma bhokisi. A bahlali bay a lwa ba lwela u gas. A ma sports field field a nama bhodlela na maje nga phakathi.