Tunatazama - Community Monitors

Spaza Shops raise prices

Benerd Ngomane
Nkomazi. Madadeni
26/06/2020

Prices are increased with the excuse that their merchandise takes long to arrive to their shops.