Tunatazama - Community Monitors

DILO TSA SESHA

Community Alerts/Lentswe Buda/Motlhabe/25/06/18

 

Botshelo  ba kwa moseja,

Mekgwa ya ba kwa moseja,

Setso sa ba kwa moseja,

We adopted it all.

DILO TSA SESHA.

 

Re amogetse serakgolo, lefatsheng la rena,

Man graze no more,

Mme re ba epi gompieno,

Re fane ka lefatshe la bagolo,

Sa hlambalaza aba’phezulu,

IZINTO’EZISHA

 

Ga re sale batho,

Kodwa si bantu abamnyama,

Siyayi chenga ngazo,

African man no more hunt for survival,

Siyayiphosisa as if we know no more

Ukudla kwe sintvu

Re siane le dikotla

Sidla ama sushi,

Re lebetsi dojo tsa kwa rena,

Re lebetse merwetla, setso sa rena

Tota motswana o ya kae?

DILO TSA SESHA!

By Lentswe Buda