Tunatazama - Community Monitors

Volunteers cleans Hlakanang Primary School

Happiness Koma

 

 

6/04/2022

 

Magobading

Fetakgomo tubatse

Limpopo

 

Mola dikolo di bulwago ka morago ga maikhutso a tsogo ya morena go bile le baithaopi bao ba bonego sekolo sa bo bona se sa hlweka, ba gopola gore ba ka thuxa bana go re ba sa dule mo go hlwekilego.

 

Since the reopening of schools after Good Friday, volunteers saw that the school is not clean and decided to help.

 

Ke bile yo mongwe wa bona ka ge ke  rutilwe ka  tikologo  mowe ba bego ba bolela ka go hlwekisha naga mengwaga ya go feta. Ga bjale sekolo  sa tlase sa Hlakanang se hlwekile  ka lebaka la sehlopa seo ke begoke thushana le sona. Ke leboga Bench Foundation go nthuta go hlwekisha le go thusha.

I was one of the volunteers because I was taught about clean environment previous years. Now the school is clean with the help of other volunteers. Thanks to Benchmarks Foundation for teaching me about clean environment and helping.

 

Happiness-Koma.jpg