Tunatazama - Community Monitors

Kayo ya Admin block ya Hlakanang Primary School

Happiness Koma

Re leboga baemedi ba sekolo sa rena sa tlase sa Hlakanang go tla go aga admin block sekolong sa rena ka ge barutishi ba hloka mo ba bego ba ka khutsa ge ba fetsa go ruta le go nwa tee. Ge ngwana a ba tlaba ka sekolong ba hloka emergency room or first aid room mo ba ka mo fago thusho ya pele. Ga bjale borakondaraka ba tlile go aga block yeo. Ba thomile kadi 11 May 2022 go be a legora. Ga bjale ba epa foundation ya go aga block yeo, go bonala le ditruck le metshene ya go fapana fapana. Ka di 12 May 2022 batho ba motse ba biditswe go tlo topa di yes tsa go thoma go aga ka gore kgele e noba batho bao ba tlilego le rakontraka. Mokgwa wa di yes o shomiswa motseng ge go kgethwa badudi ba ba ka shomago go ya ka palo yeo e nyakwago ke rakontraka. Batho bao ba tlo thushana le batho ba go tla le rakontraka gore moshomo o kgone go tshaba diayla, moago o fele ka ge e le ba bantsi.

Sehla sa marega se thomile gomme bana ba tsenwa ke sehuba ka bontsi ka ge go tonya. Bomme ba bana ke bona ba rwalago boima ka ge e le bona ba hlokomela go bana ka malapeng. Ka nako ye nngwe bana ba seye sekolong ka lebaka le go ba ka ka lebaka la phefo. Leuba la khorona le lona e sa le bothata. Sehuba ke bolwetsi bja go fetela gabonolo ge bana ba gohlola. Bana ba sekolo se ke ba 760. Mphato o mongwe le o mongwe o nale A le B. Se agilwe ka ngwaga wa 2000 ge batho ba Botshabelo, Monametse le Makhobakhobe ba hudushwa ke mine wa Tweekenam.

Google Translation

We thank the representatives of our Hlakanang Primary School for coming to build an admin block at our school as the teachers need a place to rest after teaching and have tea. If a child surprises them at school they need an emergency room or first aid room where they can give him first aid. Contractors have now come to build the block. They started on 11 May 2022 to be a fence. They are currently digging the foundation to build the block, apparently with trucks and various machinery. On 12 May 2022 the villagers were called to pick up the yes to start construction as the ball is only for people who came with the contractor. The yes method is used in the village when selecting residents who can work according to the number required by the contractor. Those people will help the people who come with the contractor so that the work can escape the diayla, the building is finished because there are so many.

The winter season has started and children are getting asthma in large numbers because of the cold. Mothers of children are the ones who bear the brunt as they are the ones who care for the children in the families. Sometimes children don’t go to school because of this because of the wind. The coronavirus pandemic is also still a problem. Asthma is a disease that is easily spread when children cough. The school has 760 pupils. Each grade has A and B. It was built in 2000 when the people of Botshabelo, Monametse and Makhobakhobe were displaced by the Tweekenam mine.

2.-Happines-Koma-4-2022-05-24-at-3.29.28-PM-1.jpeg 2.-Happiness-Koma-5-2022-05-24-at-3.29.29-PM-0.jpeg