Tunatazama - Community Monitors

Water scarcity at Magobading village

Happiness Koma

Motse wa magobading o tsatsi ka tsatsi mo letamo la motse wo le sa kgone go gofa setshaba meetse a mantsi .

Ba leka goka bulela gabedi mo bekeng eupsa meetse ao ga a lekane. Bangwe ba reka meetse, bophelo bja Magobading bo boima ka maatla. Go nale batho ba go bulela meetse eupsa motho wa kgale wa go bulela o thibula dipipe, batho ba hloka meetse.

O thibola le ya go ya ka sekolong mo bana ba kgonago go fetsa kgwedi ba sa humane meetse ka lebaka la gagwe. Ga a na leshoko le kwelo bohloko

Ba lefapa la thuto ba bone gore ba rekele sekolo meetse. Bana ba sekolo ba a apeelwa ka sekolong. Ge meetse a se gona bana ba tlo bolawa ke tlala le lenyoro. Ke ka fao lefapa la thuto ba rekago meetse gore bana ba sekolo ba kgone go ja ka ge bangwe ba hloka dijo ka malapeng a bo bona.

Go hlapa ke meetse,go apea ke meetse, dilo ka moka di nyaka meetse.

Basadi ke bona ba rwelego boima ka ge ba apea, ba hlatswa, ba hlapa le go a somisha meshomong ya go fapafapana ka magae. Go ba boima ka ge bana ba apeelwa ke basadi sekolong gomme go sena meetse.

Translatiom
At Magobading village the water dam is unable to give the community enough water.

The community get water twice in a week while other buy water. The are people who pumps water but the problem is the one who used to pump water before. He damages the water pipes.

He even damaged the pipes that provides school with water and learners had no water for the whole month.

As a result Department of Education bought water for the school otherwise the learners will be thirsty and hungry. Some of the learners do not have food at home and the water is being used to cook for the learners at school.

To bath, people need water and also to cook and this means that everything needs water to be done.

Women are the ones affected by the problem because they do house chores with the water. Even at school the people who cook for the learners are women.

2.-Happiness-Koma-2-2022-05-24-at-3.29.27-PM.jpeg