Tunatazama - Community Monitors

Young Men spend time at local shops because of unemployment

Moseamedi Molin

Tlhokego ya mesomo ke tlhoba boroko nageng ya borena. Ga bjalo batho ba nyakana le tshelete ka mekgwa ya go fapana fapana.

Bothata bjo bo dira le gore batho, kudu masogana ba hlwe dikgwebong tsa ka gare ga motse mosegare kamoka go fihla letsatsi le dikela ya ba gona ba e ya gae. Bangwe ba hloka dijo ka magaeng a bona le go bolawa ke bodutu ge dithaka di ile sekolong goba moshomong. Ga se gantsi banenyana le dikgarebe ba ehlwa dikgwebong ka boati, eupsa bangwe ba dira seo. Basetsana, dikgarebe le basadi ke bona ba dulago ka magae gomme meshomo yohle ya ka lapeng ya lebana le bona ka ge bashemane le masogana ba dutse le dithaka kua dikgwebong.

Kua dikgwebong go ba le ditiragalo tse dintsi ka ge bangwe ba fetsa ba elwa. Go nwewa madila, gwa kgogwa Motsoko bangwe ba kopana le diokobatsi go na moo.

Letsatsing la lehono go bile le dikgakgano magareng ga basemane ba babedi bao ba bego ba baka R5 ge ba bapala mataese kgwebong tsoko. Mataese ke bothata ka ge ge motho a ka a tlwaela go eba thata go a tlogela. Le bao ba shomago o hwetse ba sena selo ka lebaka la mataese. Malapa a a thubega, bana ba hloka dijo le dinyakwa tse dingwe.

Ka mahlatse ga gwa gobala motho ,e mongwe o bolela ge yena a shometse tshelete yagagwe ga boima go ena le gore etle e utswiwe.Se se laetsa gore go bohloko go hloka mosomo gobane go bakwa le lefela. Batswadi ba bona ba ile ba tsebiswa gomme ba laela barwa ba bona gore ba kgopelane tshwarelo.

Translation
Unemployment is a big problem and people make money in different ways.

This is the reason why young men spend more time at local shops and go home after sunset. Some have no food at home or feel lonely when their friends went to school or work. As a result women do all the house chores at home while the young men sit at the shops. It is very rare to find young women sitting at the shops but some do.

There are so many things happening while the young men are sitting at the shops and some end up fighting.

Today they fought for R5.00 while playing dice. Playing dice is a problem because one end up addicted. Fortunately no one was injured and parebts were notified. The young men were told to apologize to each other.

2.-Mosamedi-Molin-2022-05-27-at-9.50.45-PM.jpeg