Tunatazama - Community Monitors

Bokoni Platinum mine closure and our environment

Moshabi Selowa

Ge go bolelwa gore moepo wa Bokoni o tlo tswalelwa batho ba ile ba se dumele, empa ka ngwaga wa 2017 gwa bolelwa semmuxo gore moepo o wa tswalelwa.

Badudi bao babego bafepa malapa ka rena baxomi gwaba masetlapelo ka bona. Moepo le wona wa palelwa ke go bontxa leano leo badudi ba Monametse le dinaga mabapi ba ka holegago ka gona go fepa malapa a exita le go thuxega ka bokamoso bja malapa a bona.

Botswadi yaba lenaba maphelong a bana ka mahlakoring ka moka.
Ge baswana bare “thuto ye nyane ke mpholo setshabeng ” ba bolela nnete ka gore boetapele bja nako yeo re be re dumela go bjona efela go swana feela.

Bana bao ba tlogetxego dikolo ba thoma go sola batswadi mola batswadi ba llela gore ba lale ba jele. Moepo homotse, ge re bolela le ba Moepo boetapele bodumetxe gore mohlako o re apare.

Moepo o re thupixetxa ka marole ditseleng ka go ya moepo-koti wa Braakfontein fao re dulelang gore boati bja badudi boa amega maphelong a bona ka malwetxi a mafahla le bo ngwanabo wona.

Ditsela di tlogetxwe ele makonko dinapa di xaparegixa badudi ka dinamelwa.
Re palelwa ke go xutixa bana ba rena go dikolo tse dingwe ka mabaka a ditsela.
Bana ba hloka thuxo ya moepo ka di bursary efela go a pala, ditsela txa badudi ka gare ga motse ke mahlabixa dihlong.

Matamo a moepo a tupixa marole go ralala le dinaga mabapi, goya leka lehlakori la moya.

People did not believe when that Bokoni Platinum mine was going to close until 2017 when it was announced that the mine is closing. Parenting became difficult because children started to their parents who were trying to feed them at that difficult time.

The dust from the road that goes to and Braakfontein shaft is so bad because lot of people are starting to have respiratory illnesses. The tailing dams also add to the problem as the dust goes to the side where communities stay. The roads in the villages are damaged and children from the community need bursaries from the mine to further their studies but the mine is not helping.

2023MarchSelowa2b-1.jpg 2023MarchSelowa2a-0.jpg