Tunatazama - Community Monitors

New demolished houses.

Moshabi Selowa

Ge ngwaga wa 2024 o supuloga matlo a badudi ba Monametse / Mokgotho bao esalego ba huduxwa
ngwageng wa 2012 ke ba moepo wa Bokoni, baile ba kwa polelo ya go thuba matlo a masome-pedi
ao axaletsego morago ka porojeke ya ngwaga wa 2018-20 txeo ebileng karolo ya go phetsiwa, fao
badudi ba llilego ka wona ka go dutla le go palega, seo sera gore matlo ao axaletsego morago
baswanelwa ke go tsea sephetho sa gobowa morago go lokisa mashaledi a bona.
Ka morago boetapele bja porojeke boile bja lemosa ba moepo wa Bokoni ka ditlhotlo txa moxomo wa
bona wa gose kgahlise, le maitswaro ago lapisa mogopolo wa motho yo aka nyakago go thusa badudi
bao bahudusitswego ge seo se direga ba moepo wa Bokoni bantxa sengwalwa seo setlamago badudi
beng ba matlo.
Tseo dikwanetsego goswana le di diriswa tsa porojeke, seo se thakgaditse badudi kudu ka gore ebile
se dingwadilwe ka leleme la letswele.
Ka gare ga dikwano re akareditse tseo dilatelago:
– gosoma ka mekgwa ya maleba.
– go somisa diphahlo tsa maleba.
– le go lefela ba matlo ka mokgwa wa nnete.
Seo Sara gore moepo wa Bokoni oswanelwa ke golatela txeo baka setethomelego go aga matlo.
Ge badudi ba ekwa polelo ya ba moepo wa Bokoni ba dula goesaena, efela seo asanka sa
phethagatxwa.
Ba moepo wa Bokoni ba sokologa ba tsena beng ba matlo otee kao tee ka sephiring, badudi ba
lebala gore kwano ya porojeke e reng go bona ebile ba sehlwele ba latela txa pelo ya bona ba
lebelela ditshephiso tsa ba moepo.
Badudi ba motsana wa bahuduxwa ba hwetxa nnete gore moepo oralokile ka bona.
Badudi ba thoma gotsogela boetapele bja bona maatla.
Ba moepo wa Bokoni ba somisa sekgoba seo go aga matlo ka lebelo( operation phakisa) boetapele
bja thoma golokisana le mathatha ao ahlotxego tshabana sa bona.
Seo sekwisitseo boetapele bohloko ke mabu ao swanetso go alwa fao gotlodulago ntlo.
Seo sekwanetswe fao ke mabu a G5 yeo ekgotsofatsa beng bjalo kage batseba kamego ya mabu a
seloko sabo rena.
Ge porojeke etswela pele, boetapele bo gahlana mathatha ka mabu a matlapa ao re dumelago gore
kase sitlelege.
At the beginning of 2024, the communities of Monametse and Mokgotho who were relocated in 2012
by Bokoni mine were informed of the demolition of 12 houses that were left in 2012. The occupants of

the 20 houses that were part of the project complain of leaking roofs and cracking walls and they need
to be revisited and renovated.
The community leadership informed the mine of their incompetent work and there was a written
agreement on rebuilding the houses which the families were happy with which were
● Competent work
● The use of proper material
● Right compensation for the families
The agreement was not signed as the mine went behind the leaders and communicated with the
relocated families and made deals they never fulfilled and that created a rift between the community
leaders and the families, the mine took advantage of the situation and built houses at a fast pace neglecting proper work.

Selowa-alert-2-picture-2-0.jpg Selowa-alert2-1.jpg