Tunatazama - Community Monitors

Air pollution

Koma happiness

Tshilafalo ya leratadima gae hlolwe ke di mine goba di factory fela le rena batho rea e hlola e noba gore e gole e kua di mine le di factory ka gore tsona di phela di le busy kudu, motho o gona go tshuba di tyre le di diaper mosegare a bona ga botse gore mola gona batho ba dutse ntle ka gore goa fisha ka mo dintlong . Moya yela e ka bolaya ngwana o humane moya wa di tyre o sale ka side yaka mowe ba laitilego ka gona o eya ka metseng ya batho, ge ka humana gore a se o tswalele mabati ke moka moya ola ofella kamo ntlong wa le bakela malwetsi.

Go swana lege moya ola o ka humana di tank tsa meetse dile mo ntle di sa tswalela ka selo ke moka meetse a gona a ba le di tshila. Geo ka sa a hlokomele ga botse o ka nwa le tshila tsela gommewa tla wa swarwa ke letsallo lele gole la go sa eme, lege o ka no thoma ka go hlapa ka ona phele oka a iletsa mollong a tlo go dira rash goba skin cancer le flu ya gosa fele ka baka la di tshila tsela, gape o ka loba ngwana ka gore o tlo mo block go hema ka baka la moya o o mo black.
A go molaong gore o tshube di tshila mosegare. Bapalela ke go epa molete gore ditshila tsao tsa bona ba di tsele ka fao, goba gona go ya go lahla lefelong la go lahla dihlakala go swana le mowe ba mine goba masepala ba beilego di big dustbins gona.

Air pollution is not only caused by mines and factories as they are high industrial polluters, even an ordinary person can cause pollution, people burn tires and diapers and the smoke blows into households causing harm when inhaled and contaminating water in the tanks and containers if not closed properly. This can be fatal or cause cancer and other ailments. It is illegal to burn waste material and the community fails to dump their waste in a legal area used by mines and the municipality.

WhatsApp-Image-2024-04-13-at-06.56.06-0.jpeg WhatsApp-Image-2024-04-13-at-06.56.05-1.jpeg