Tunatazama - Community Monitors

Climate change effect in our vegetable gardens.

Happiness Koma

Rena rele basadi climate e re affect to much, mola go thomago selemo sesa 2024 go bile le go fetoga fetoga ga seemo sa leratadima ka kudu naga ka moka. Go bile le go fisha ka kudu le di pula tsa go makatsa tsa gona ka maatla dilego tsa lobetsa bana ba bo rena magae ba bangwe ba feleletsa ba hloka magae ka lebaka la gore di pula dile tsa senyadintlo tsa bona moraga ga pula le diphefo tseo dilego tsaba gona mathomong a Naga.

Rena basadi re gona go bona gore ka gae go swanetsago go ba le dijo re leka go ka lema gore re kgone go phela jwale ka ge re boletsa ka gore go change ga leratadima o nore mola o tseba gore go fisha go fadile go thoma go tonya ore oa lema go tle go fisha o sare o a makala gotle pula ya go ba le moya ke moka dilo tsela diahwa re phalela ke go buna.Ka moka dilo di thoma go tura o humane oreka ditamati tse 5 ka R20, matapola ka R100 mola rebe re gona go di lema gole kaone, tse dingwe tsa dilo tseo rebe re tseba ga botse gore a re di reke.

kamohlagase wa gona oa tura re thoma go repa mehlare gore re dira dikgong re dire mollo ke moka gare replace mehlare yela ke moka moya ge o etla ao sware ke selo, bokaone ke gore rele basadi ka gore ke rena be lebeletsago malapa gere repa mehlare re jwale e mengwe le gona refokotse le taba ya go tshuba ka ge meya yela eya godimo gomme ya tselafatsa leratadima la rena.

Women are affected by climate change, in 2024 we experienced different climate changes which are hot temperatures, torrential rains, and strong winds that destroyed houses. Many women carry the burden of taking care of the household needs and in Moshira they have family gardens which helps them to be able to feed their families. Climate change has become a threat because it is affecting our food gardens as plants die or yield undesirable vegetables. Now we buy
fresh produce at high prices which adds to the burden of the high cost of electricity, People can no longer afford electricity so many women are chopping down trees for firewood and cooking creating deforestation. Women should have a sustainable approach by replanting trees in that process.

WhatsApp-Image-2024-04-13-at-06.56.11-2.jpeg WhatsApp-Image-2024-04-13-at-06.56.08-1-0.jpeg WhatsApp-Image-2024-04-13-at-06.56.07-1.jpeg